Hội nghị về dinh dưỡng của nhà cung cấp CBS tổ chức tại Bangkok -Thái Lan